Nederlandse Rode Kruis logo
Privacy statement

Inleiding
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor het Rode Kruis van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de hulpverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Het Rode Kruis legt gegevens vast van mensen die zich Safe & Well melden op deze website. De gegevens zijn primair bedoeld zodat verwanten van getroffenen bij rampen en calamiteiten hen kunnen vinden. Aanvullend gebruikt het Rode Kruis de persoonsgegevens gedurende een ramp of calamiteit voor het opbouwen van een beeld van het aantal mensen dat zich registreert en het aantal succesvolle zoekopdrachten die via de website zijn uitgevoerd. Het Rode Kruis kan eenmalig, nadat de ramp of calamiteit voorbij is, de personen die zich geregistreerd hebben een evaluatie sturen. Het doel van deze evaluatie is het opbouwen van een beeld over de kwaliteit van de hulpverlening van het Rode Kruis en het functioneren van deze website. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Delen van gegevens met derden
Je gegevens worden niet gedeeld met derden. Alleen in het geval dat het voor het hierboven beschreven doel noodzakelijk is, kunnen we besluiten om je gegevens te delen met andere onderdelen van het Rode Kruis, zoals de International Committee of the Red Cross. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een grensoverschrijdende calamiteit, zoals een aanslag.

Geen commercieel gebruik
Het Rode Kruis verkoopt jouw persoonsgegevens niet en ook verhuren, verdelen of stellen wij je gegevens nooit ter beschikking  aan derden, tenzij met je voorafgaande toestemming.

Beveiliging gegevens
Het Rode Kruis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het Rode Kruis heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Links naar andere websites
Op de website treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Bewaren, intrekken en inzien van je gegevens
Wij bewaren de gegevens die je hebt opgegeven tot 1 maand na het eindigen van de calamiteit waar de registratie betrekking op heeft. Je hebt altijd het recht om ons te vragen welke gegevens wij van je bewaren of om je gegevens eerder te laten verwijderen. Je verzoek rondom privacy kun je doorgeven via een formulier op onze website. Dit formulier vind je hier. Heb je vragen rondom privacy dan kun je deze stellen via privacy@redcross.nl of schriftelijk via onderstaand adres.
 
Het Nederlandse Rode Kruis
T.a.v. de Privacy Officer
Postbus 28120
2502 KC Den Haag
 
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?  
Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele updates.

Laatste update: 4 maart 2019